สาส์นจากผู้อำนวยการ

………ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง ขอบใจนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ และข้อปฏิบัติของโรงเรียน อยู่ใน โอวาทของทุกคน เป็นนักเรียนที่โรงเรียนภาคภูมิใจ

นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์

  • ตรวจสอบผลการเรียนตรวจสอบผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2564
  • ระบบเรียนออนไลน์ระบบเรียนออนไลน์ / คลังสื่อออนไลน์
  • ระบบชุมนุมเข้าร่วมชุมนุม / เลือกชุมนุมออนไลน์
  • แก้ไขผลการเรียนตรวจสอบผลการเรียน 0, ร / แก้ไขผลการเรียน
  • ลงทะเบียนวิชาเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกแบบออนไลน์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Show All
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กดีศรีเปรม

*** กิจกรรมของหายได้คืน เสริมสร้างความซื่อสัตย์ คุณธรรม และความมีน้ำใจให้กับนักเรียน