เป้าหมาย

          จัดการศึกษาในโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ให้เป็นโรงเรียนแห่งความเป็นเลิศโดยสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตรงตามเวลา  และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับ