วิสัยทัศน์

“ภายในปี พ.ศ.2564 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ มุ่งมั่น พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน การศึกษา  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ใช้หลักบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน”

พันธกิจ  (Mission)

1) พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้

2) พัฒนาผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

3) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4) พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

5) พัฒนาอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้  สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางการศึกษา

6) พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งความเป็นเลิศ

2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

3. เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

4. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน