……..โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ เดิมเป็นสาขาโรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่บนที่สาธารณะประโยชน์ ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันระวางเลขที่ 5542 แผ่น 38  รายกระทรวงมหาดไทย (โคกโรงเรียนสาธารณประโยชน์)  บ้านหนองกุงขี้ควง  หมู่ที่  5  ตำบลบัวเงิน  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 67  ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา  มีอาณาเขตทิศเหนือจดทางสาธารณประโยชน์   ทิศใต้จดที่ดินเอกชน น.ส.3ก เลขที่ 2365  ทิศตะวันออกจดโรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควงและทางสาธารณประโยชน์  และทิศตะวันตกจดที่ดินที่มีการครอบครอง  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม  2534 ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาลตั้งใหม่ชื่อโรงเรียนหนองกุงวิทยายน  เมื่อวันที่ 10  เมษายน 2535  ต่อมาโรงเรียนได้รับความกรุณาจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษอนุญาต และกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม   เป็นโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์  เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2545  สังกัดกองและกรมเดิม และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 โรงเรียนได้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้บริหารโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์   มีดังต่อไปนี้

  1. 1. นายวิชัย      มาจันทร์      ตำแหน่ง  ครูใหญ่        เมื่อ  18 ธันวาคม 2535  ถึง  28  มีนาคม  2539
  2. 2. นายสิทธิพร   เพชรล้ำ       ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่ เมื่อ  29 มีนาคม  2539  ถึง  17  มกราคม 2543
  3. 3. นายเกษม     สมภักดี       ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่ เมื่อ  18 มกราคม 2543  ถึง  14  ธันวาคม 2547
  4. 4. นายวิชัย      มาจันทร์     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  เมื่อ 15 ธันวาคม 2547 ถึง 2551
  5. 5. นายฉัตรชัย   โสรัตน์        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  เมื่อ 2551 ถึง 15 กรกฎาคม 2552
  6. นายมงคล    อติอนุวรรตน์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  เมื่อ 16 กรกฎาคม 2552 ถึง 2557
  7. นายวันเผด็จ มีชัย           ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการชำนาญการ เมื่อ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 2563
  8. นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
  9. นายเจริญชัย ล่ามสมบัติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เมื่อ 1 มีนาคม 2565 ถึงปัจจุบัน

สีประจำโรงเรียน  ได้แก่ สีเขียว และสีเหลือง

สีเขียว      หมายถึง  เข้มแข็ง อดทน สดใส

สีเหลือง    หมายถึง  ฉลาด ปราดเปรื่อง และสุขุม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน          ต้นสะเดา

ดอกไม้ประจำโรงเรียน         ดอกกระเจียว

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน   พระพุทธลีลา

ปรัชญาโรงเรียน        ใฝ่รู้ สู้งาน ประสานสามัคคี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

คติพจน์โรงเรียน        ปัญญาโลกสมิงปัชโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

ตราประจำโรงเรียน    พระธาตุขามแก่น มีรัศมีเปล่ง 9 แฉก หมายถึง ความรุ่งโรจน์โชติช่วงสุกใส

เป็นหนทางสู่ความเจริญก้าวหน้า

 

 

อักษรย่อ ป.ต.น.

หมายถึง ปรับเปลี่ยน ได้แก่ การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงภารกิจในส่วนที่ขาดหายให้มี

ความสมบูรณ์

หมายถึง เติมเต็ม ได้แก่ การเติมเต็มพฤติกรรม ประสบการณ์ และทักษะให้กับสมาชิกองค์กร

หมายถึง แนวหน้า ได้แก่ การปฏิบัติงานในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและเหนือกว่ามาตรฐาน