ดร.สิริลักษณ์  พรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์

วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ปีการศึกษา 2566-2570

………“โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ มุ่งมั่น พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษา  ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้หลักบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน”

  • ตรวจสอบผลการเรียนตรวจสอบผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2564
  • ระบบเรียนออนไลน์ระบบเรียนออนไลน์ / คลังสื่อออนไลน์
  • ระบบชุมนุมเข้าร่วมชุมนุม / เลือกชุมนุมออนไลน์
  • แก้ไขผลการเรียนตรวจสอบผลการเรียน 0, ร / แก้ไขผลการเรียน
  • ลงทะเบียนวิชาเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกแบบออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Show All
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กดีศรีเปรม

*** กิจกรรมของหายได้คืน เสริมสร้างความซื่อสัตย์ คุณธรรม และความมีน้ำใจให้กับนักเรียน