ผู้บริหาร อบจ.ขอนแก่น

Administrator KKPAO

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประกาศนโยบายขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง

อ่านเพิ่มเติม …

วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ปีการศึกษา 2566-2570

………“ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้ พัฒนาครูสู่มาตรฐาน บริหารแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี”

อัตลักษณ์

………“มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน”

เอกลักษณ์

………“บรรยากาศน่าอยู่ เคียงคู่วิถีพอเพียง”

Best Practice

……...“สร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง”

ผู้บริหาร

Administrator

pa

ดร.สิริลักษณ์  พรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์

ro

นายประยูร บุญสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Show All
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กดีศรีเปรม

*** กิจกรรมของหายได้คืน เสริมสร้างความซื่อสัตย์ คุณธรรม และความมีน้ำใจให้กับนักเรียน